Zależy nam na bezpieczeństwie osób korzystających z basenu, dlatego dwa razy w miesiącu, przeprowadzamy wewnętrzne badania jakości wody przez firmę - Laboratorium GBA POLSKA Sp. Z o.o. z siedzibą - Legionowo. 
Każdorazowo sprawozdania z pomiarów badania wody są przesyłane do Powiatowego Oddziału Sanepidu
w Tomaszowie Mazowieckim oraz są do wglądu u Dyrektora SP 10 i Kierownika Basenu.

Dodatkowo komunikat z badań jakości wody wywieszane są na tablicy, w korytarzu "suchej stopy" z datą otrzymania sprawozdania z laboratorium.

Badania wody przeprowadzane są we wszystkich nieckach basenowych pod względem:

 • Utlenialności z KMnO4,
 • Mętności,
 • Azotanów,
 • Liczby mikroorganizmów w 36 +/- 2oC po 48 h,
 • Liczby Pseudomonas aeruginosa,
 • Liczby Legionella sp.,
 • Liczby Escherichia coli.
 • Gronkowce koagulazododatnie
 • Chlor związany (stężenie chloramin)
 • Potencjał utleniająco-redukujący(redoks) - Pomiar elektrodą Ag/AgClw 3,5M KCl
 • pH (in-situ)